Artykuł dotyczy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób czasowo przebywających w Niemczech. Jest to ubezpieczenie na okres do max. 5 lat. Oferuje je większość niemieckich ubezpieczalni, bardzo znana jest taryfa AS4 firmy DKV. Teza artykułu jest następująca: Taryfa AS4 firmy DKV nie spełnia wymogów obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (§193 VVG) i pielęgnacyjnego (§1 SGB XI) w Niemczech, w przypadku Polaków zameldowanych w Niemczech, którzy zameldowali tutaj działalność gospodarczą (Gewerbe), która jest ich jedyną lub główną działalnością zarobkową. 

Dla kogo jest to ubezpieczenie? Prawo niemieckie dopuszcza ograniczone czasowo prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla osób zameldowanych w Niemczech, które posiadają czasowo ograniczone prawo pobytu(befristeter Aufenthaltstitel)– §195 pkt. 3 VVG. Pkt. 1 ogólnych warunków ubezpieczenia taryfy AS4 firmy DKV, która jest właśnie tego typu ubezpieczeniem, określa, że ubezpieczyć mogą się osoby, których stałe miejsce zamieszkania jest poza Niemcami i które czasowo przebywają w Niemczech. Przykładem może być zagraniczny student, który przebywa w Niemczech na podstawie czasowej wizy studenckiej.  

Dla kogo nie jest to ubezpieczenie? Przypadki osób, zameldowanych i prowadzących działalność zarobkową w wielu krajach, reguluje prawo UE. Według rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r., nadrzędne jest w takich przypadkach ustawodawstwo kraju, w którym prowadzona jest główna działalność zarobkowa. Dla grona osób z tezy artykułu jest to ustawodawstwo niemieckie, które nakłada na nich obowiązek pełnego ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego. Takie osoby muszą wykupić ubezpieczenie, które między innymi jest nieograniczone czasowo (§195 pkt. 1 VVG), nie może zostać przez ubezpieczalnię wypowiedziane (§206 pkt. 1 VVG) oraz zawiera obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne – Pflegepflichtversicherung (§1 SGB XI). Wszystkich tych wymogów nie spełnia taryfa AS4 firmy DKV. Według przepisów UE takie osoby nie przebywają w Niemczech tymczasowo. I nie mają przy tym znaczenia osobiste plany dotyczące długości pobytu w Niemczech, fakt zamledowania w Polsce, czy przebywanie pozostałych członków rodziny w Polsce. 

Jakie mogą być konsekwencje wykupienia takiego ubezpieczenia? Chcąc w przyszłości przejść na pełne ubezpieczenie zdrowotne, trzeba liczyć się z nadpłatą zaległych składek od momentu wystąpienia obowiązku ubezpieczenia (najczęściej od daty zameldowania w Niemczech). Wszystkie kasy państwowe i większość ubezpieczalni prywatnych nie uznaje bowiem ciągłości z tego typu ubezpieczeniem. Jednym z wyjątków jest oczywiście firma DKV, która daje możliwość przejścia na własne (skąd inąd bardzo dobre) taryfy pełnego ubezpieczenia, przy czym…: 1 stycznia DKV zdjęła z rynku najtańsze taryfy pełnego ubezpieczenia i oferuje teraz tylko taryfy lepsze, ale znacznie droższe. Przykładowa składka dla 40-letniego mężczyzny, w taryfie Vollmed Aktiv (udział własny 360€) to ok. 340€, dla kobiety w tym samym wieku – ok. 465€. Do tego, od 23 grudnia, ze względu na wprowadzenie jednakowych zasad kalkulowania składek dla kobiet i mężczyzn (tzw. Unisex-Tarife), składki pełnego ubezpieczenia dla mężczyzn znacznie wzrosną. 

Przy przejściu na pełne ubezpieczenie należy również liczyć się z tym, że jest się w międzyczasie strarszym, a składka zależy m. in. od wieku. Składka zależy też w dużej mierze od stanu zdrowia w momencie zawarcia umowy. Ze względu na przebyte choroby, wykupienie pełnego ubezpieczenia może być znacznie utrudnione, droższe lub całkowicie niemożliwe. DKV daje co prawda możliwość przejścia z taryfy AS4 na pełne ubezpieczenie bez względu na stan zdrowia, ale tylko w przypadku wykupienia opcji tzw. Superstufe, która jest znacznie droższa. Dla osoby w wieku 25-29 lat składka wynosi 124,83€ dla mężczyzn i 213,65€ dla kobiet, czyli niekoniecznie znacznie taniej od pełnego ubezpieczenia w innych firmach. Opcja ta jest poza tym ograniczona czasowo. Bez względu na stan zdrowia przejście na pełne ubezpieczenie jest możliwe z początkiem 19-ego miesiąca umowy lub, w przypadku umów na dłuższy okres, bezpośrednio po upłynięciu okresu umowy.  

Chyba najgorszą konsekwencją jest jednak odmowa pokrycia kosztów leczenia. Może się tak zdarzyć, jeżeli okaże się, że ubezpieczony zawarł umowę niezgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (czyli np. należy do grona osób z tezy artykułu), w wyniku niepodania prawdy przy podpisywaniu wniosku lub błędnego doradztwa pośrednika ubezpieczeniowego. Umowa zostaje wówczas całkowicie  unieważniona, a koszty leczenia nie są refundowane. Przy mniejszych kwotach leczenia ubezpieczalnia najczęściej nie sprawdza dokładniej umów i po prostu refunduje koszty, co niestety często używane jest jako główny argument na to, że tezy zawarte w artykule są nieprawdziwe.

Jak uchronić się przed konsekwencjami błędnego doradztwa pośredników ubezpieczeniowych? Pośrednicy sprzedający takie ubezpieczenie, w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego, mają często dostęp tylko i wyłącznie do produktów firmy DKV. DKV oferuje oczywiście nie tylko Auslandsreisekrankenversicherung, ale również pełne, nieograniczone czasowo, ubezpieczenie zdrowotne, które spełnia wszystkie wymogi obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w Niemczech. Problem w tym, że do zawarcia umowy pełnego ubezpieczenia DKV wymaga min. 12 miesięcy ubezpieczenia w Niemczech, a tego wymogu siłą rzeczy nie spełnia większość Polaków przyjeżdzających do Niemiec . Dlatego zdarza się, że nie mogąc zaoferować pełnego ubezpieczenia, pośrednicy oferują osobom nieuprawnionym taryfę AS4. Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu błędnego doradztwa jest niestety bardzo ograniczona, ponieważ ubezpieczeniobiorca potwierdza pisemnie, że zapoznał się i spełnia niezbędne warunki zawarcia umowy. Ustne oświadczenia mają, jak wiadomo, również moc prawną, ale bardzo trudno udowodnić fakt ich zaistnienia. Dlatego najlepszym sposobem zabezpieczenia się na taką ewentualność jest uzyskanie od pośrednika pisemnego oświadczenia, że został poinformowany o istotnych do zawarcia umowy faktach. Fakty te to przede wszystkim: zameldowanie w Niemczech, zameldowanie firmy w Niemczech (Gewerbe), podleganie pełnemu obowiązkowi rozliczania podatku dochodowego w Niemczech etc.  

Gotowy formularz do podpisania dla pośredników sprzedających ubezpieczenie Auslandsreisekrankenversicherung (w języku polskim i niemieckim) jest dostępny w biurze firmy PLDF GmbH Polscy Doradcy Finansowi w Monachium, Landwehrstr. 2 (tel. 089 590 68 590). W biurze dostępne jest również oświadczenie samej firmy DKV o tym, że taryfa AS4 nie spełnia wymogów obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech według §193 VVG. 


PLDF GmbH

Firma PLDF GmbH została założona w 2008 roku w Monachium. Pracownicy naszej firmy to doświadczeni i wykształceni specjaliści z zakresu finansów osobistych i firmowych. Specjalizujemy się w poradach z zakresu ubezpieczeń, kredytów oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Mobile/WhatsApp: +49 17610340462

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »